Bærekraft i Invacare

Invacare bærekraft

Grønne valg for en bærekraftig fremtid

Vi i Invacare har valgt å ta et aktivt miljøansvar og jobber hver eneste dag for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Gjennom bærekraftige prosesser og aktiviteter ønsker vi å lede an og tilby tekniske hjelpemidler som tar hensyn til både mennesker og planeten.

Samtidig vet vi at våre aktiviteter påvirker miljøet. Samfunnet stiller stadig større krav til miljøbevisst og bærekraftig atferd, og vi i Invacare Norge ønsker å delta aktivt i denne viktige dugnaden. Gjennom vår ISO 14001-sertifisering ønsker vi å jobbe for å ta grønne og bærekraftige valg i vår arbeidshverdag. Vår miljøpolicy pålegger alle i Invacare å arbeide aktivt for å nå de miljømålene som er satt for de ulike delene av vår virksomhet. For oss er det en selvfølge å overholde de lovkrav og kriterier som stilles når det kommer til salg, lagring, inspeksjon, distribusjon og service av våre produkter. 

Gå til vår grønne demo- og lagervarebutikk

 

Hver dag jobber vi for en grønnere og mer bærekraftig drift gjennom:

  • Å jobbe for kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner
  • Energieffektive og miljøvennlige transportløsninger gjennom valg av samarbeidspartnere, type transportmiddel vi selv disponerer, samt koordinere og samlaste for optimal kapasitetsutnyttelse 
  • Sammen med kunde etterstrebe å finne den minst miljøbelastende løsning som tilfredsstiller kundens behov, og vurdere fortløpende om et produkt skal repareres eller erstattes med nytt   
  • Opplæring og bevisstgjøring i hele organisasjonen 
  • Emballasje- og avfallshåndtering
  • Unngå bruk av unødvendig mye miljøbelastende materiale, og i kommunikasjon med kunde velge digitale løsninger for å unngå unødvendig bruk av papir 
  • Søke og velge miljømerkede produkter og forbruksmateriell
  • Fortrinnsvis velge miljøsertifiserte leverandører og andre samarbeidspartnere

 

Invacares globale bærekraftsforpliktelser

Invacare globalt ønsker også å bevise at det er mulig å være både lønnsom og bærekraftig. Invacare-ansatte over hele verden utfordres derfor til å finne måter å utvikle bærekraftige prosesser, produkter og aktiviteter som er lønnsomme, bevarer naturressurser og bidrar til å forbedre sosiale forhold. Fokuset på bærekraft er tydelig i alle våre produksjonsanlegg, kontorer og verdikjeder – verden over. Hver dag. 

I møte med ulike globale utfordringer de siste årene har det vist seg viktigere enn noen gang å holde seg til de strategiske forpliktelsene som Invacare globalt har satt hva gjelder ulike miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG). Vi i Invacare har hele veien holdt disse forpliktelsene høyt, med et ønske om å påvirke miljøet, våre medarbeidere, aksjonærer og lokalsamfunn på en positiv måte. I tillegg ligger FNs ulike bærekraftsmål til grunn for våre tiltak, handlinger og mål. Les mer om FNs bærekraftsmål her.

FNs bærekraftsmål

Les vår ESG-rapport her

 

Åpenhetsloven

Invacare AS er i likhet med en rekke andre virksomheter i Norge omfattet av Åpenhetsloven. Hovedformålet med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Åpenhetsloven skal, i tillegg til øvrige tiltak, bidra til å nå FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Åpenhetsloven skal sikre at du som kunde eller forbruker skal få innsyn i hvordan vi jobber med dette hos oss og i våre leverandørkjeder. Derfor plikter vi i Invacare å utføre og tilgjengeliggjøre årlige aktsomhetsvurderinger for å forebygge, begrense eller forhindre negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet.

For oss i Invacare er det en selvfølge å ta et aktivt samfunnsansvar og etterleve alle lovkrav og forpliktelser som kreves, både lokalt og globalt. Ansvarlighet og integritet er to av våre kjerneverdier. Vi i Invacare skal derfor drive vår virksomhet på en etisk og ansvarlig måte, der vi kontinuerlig etterstreber de høyeste standarder. Dette jobber vi for hver eneste dag - i alle ledd i hele verdikjeden. Les gjerne mer om våre globale bærekraftsforpliktelser i avsnittet høyere opp på denne siden.

Informasjon om våre nøkkelfunn og hvordan vi systematisk og kontinuerlig jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, kan du lese mer om i redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger under. 

Les vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for 2023/2024 her.

Har du spørsmål om vårt arbeid med Åpenhetsloven? 
Kontakt oss på aapenhetsloven@invacare.com.

 

Etisk handel

Vi i Invacare har alltid vært opptatt av etisk handel og at dette skal være en elementær og ufravikelig del av vår drift og vårt verdigrunnlag. For oss er det en selvfølge å følge opp og stille strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører for å sikre at gjeldende regler blir overholdt og at menneskerettigheter blir ivaretatt. Invacare følger International Labor Organization (ILO) sine standarder for å påse at arbeidslover og miljøperspektiver blir ivaretatt på en forsvarlig måte i hele produksjonskjeden. Les mer om disse standardene på ethicaltrade.org. Les mer om vår leverandørkjedeoppfølging her og arbeidet med Åpenhetsloven her.

Factlines

 

Kvalitet og miljø

Invacare er sertifisert etter ISO 13485:2016 produksjon og service medisinsk utstyr. Vi overvåker kontinuerlig feilstatistikk på leveringstid, produkter og tjenester og arbeider kontinuerlig med forbedring. Vi har gode og dokumenterte rutiner slik at våre kunder kan være trygge på at vi utfører tjenestene våre i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Last ned vår ISO 13485:2016-sertifisering her.

ISO 13485

Invacare Norge AS er også miljøsertifisert til ISO 14001:2015. Våre ansatte i Norge skal utføre sine oppgaver på en miljøbevisst og ansvarlig måte, der energiforbruk, avfallshåndtering og aktivitetsplanlegging er fundamentert i etablerte og aksepterte rutiner. Invacare Norge AS er også medlem i El-retur for ansvarlig avhending og resirkulering av elektriske komponenter, samt Grønt Punkt Norge for miljøriktig innsamling og gjenvinning av plast og pappemballasje. Last ned vår ISO 14001:2015-sertifisering her.
 

Kiwa certified ISO 14001

Last ned vår norske Miljøpolicy her.

Last ned vår globale Kvalitetspolicy her.